Wet- en regelgeving in Nederland geldend vanaf 1 mei 2012

Het is in veel gevallen toegestaan om in Nederland een mes te kopen en dus in uw bezit te hebben. De Nederlandse wetgeving schrijft ook voor of en hoe je een mes mag gebruiken en dragen. Let er op dat de wetgeving veranderlijk is. Dit kan betekenen dat u in het verleden een mes hebt gekocht welke later alsnog verboden wordt door de Nederlandse wetgeving. Als dit gebeurt, dan kunt u het mes inleveren op het politiebureau.

Messen vallen onder de categorie wapens. De wetgever heeft wapens ingedeeld in vier verschillende categorieën. Hiervoor gelden telkens andere bepalingen. Messen komen terug in categorie 1 en categorie 4. In categorie II komen voornamelijk automatische vuurwapens en explosieven voor en categorie III voornamelijk andere vuurwapens en werpmessen. 

Voor de messen die niet in een categorie vallen gelden geen bepalingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de assisted opening messen, waarbij je zelf het lemmet een stukje naar buiten drukt en de veer het automatisch overneemt. Daarnaast geldt dat de Nederlandse wetgeving helemaal niets zegt over messen met lemmetvergrendeling, éénhandig te openen messen of messen die snel te openen zijn. Er zijn landen waar dat wel het geval is.

Mag ik een mes op zak hebben?

Dat is afhankelijk van het soort mes en de plaats waar u het bij u heeft. Een zakmesje mag in de meeste gevallen wel, maar niet als u bijvoorbeeld in de kroeg of in een voetbalstadion bent. Messen, zoals stiletto's, valmessen en vlindermessen zijn strikt verboden. Heeft u een valmes, vlindermes of stiletto op zak, dan krijgt u een boete.

Alle messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen mag u bezitten, verhandelen en bij u dragen. Tenzij lokale verordeningen dat verbieden. Naast de landelijke wapenwet moet u namelijk ook rekening houden met plaatselijke verordeningen. Een mes dat u normaal gesproken bij u mag dragen, kan door een plaatselijke verordening verboden zijn, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden of voetbalstadions. Zelfs een schroevendraaier in de trein in Den Haag wordt als een verboden wapen gezien.

Categorie 1 messen: Verboden

Wapens in deze categorie zijn, zonder ontheffing, geheel verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stiletto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (zie opmerking beneden)
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
 • Werpsterren
 • Vilmessen en ballistische messen
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.

Tot 2012 was er een aantal uitzonderingen op deze regels als het ging om stiletto's (springmessen), valmessen en vlindermessen, o.a. wanneer het lemmet bijvoorbeeld korter dan 9 cm was. Deze uitzonderingen bestaan echter niet meer.

Categorie 4 messen: Kopen is toegestaan, dragen is verboden

Messen in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen, maar ze mogen niet gedragen worden. Niet dragen, betekent dat de messen tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt moeten zijn dat ze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.
 
Voorbeelden van messen welke horen tot categorie 4:

 • Blanke messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1. Een categorie 1 mes is dichtklapbaar mes en het lemmet heeft meer dan één snijkant. Zo wordt een zaagtanding ook als snijkant beschouwd. Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.
 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten
 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen - en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.

Straffen bij het overtreden van de wet

De maximumstraffen lopen bij een overtreding van de Wet Wapens en Munitie van enkel een geldboete (maximaal 7800 euro) tot een maximale gevangenisstraf van acht jaar. Het eerste geval is voor de lichtere overtredingen van de wet: denk hierbij aan het voorhanden hebben van wapens uit categorie vier bij personen die nog niet 18 jaar zijn. Het tweede geval is voor de zwaarste delicten: het een gewoonte maken van het overtreden van de regels die gelden voor categorie I, II en III. Tussen deze twee uitersten zitten nog een paar andere maximumstraffen voor delicten die qua gewicht ook ertussenin zitten. Uiteraard zijn dit de straffen enkel en alleen voor het verboden wapenbezit.

Welke regels hanteert messen.nl

Alle door messen.nl geleverde messen vallen onder de Nederlandse Wapen en Munitie Wet en zijn toegestaan in Nederland. Daarnaast houdt messen.nl zich aan de wet-en regelgeving die geldt in de andere landen waar ze aan levert, met name België.

Voor het bestellen van een mes, moet u minimaal 18 jaar zijn. Door het bestellen geeft u hierbij aan dat u 18 jaar of ouder bent.

Wilt de volledige tekst lezen van de Overheid met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie, klik dan hier.

De Belgische wapenwet

Messen worden in de Belgische wapenwet ondergebracht onder de ‘blanke wapens’. Alle blanke wapens vallen dan weer onder de ‘vrij verkrijgbare wapens’. Let wel, enkele types van messen vallen onder de verboden wapens. Blanke wapens zijn wapens die zijn ontworpen om te doden of te verwonden door middel van een direct contact met het slachtoffer.

Als we binnen de blanke wapens naar de niet-verboden messen kijken, hebben we het over alle keukenmessen,zakmessen,vaste messen,dolken,zwaarden, bajonetten, enzovoort.De grootte en vorm van al deze messen speelt dus geen enkele rol. Let wel: Aangezien de blanke wapens onder de vrij verkrijgbare wapens vallen in de wetgeving, zouden sommigen dit kunnen misinterpreteren als  zijnde vrij te gebruiken of te dragen wapens. Dit is niet het geval. U zal altijd moeten kunnen uitleggen waarom u een mes bij u draagt. De reden wordt, wanneer een ongeluk of misdrijf is ontstaan, door de rechter beoordeeld op geldigheid. De aanvaardbaarheid van die reden zal samenhangen met de geschiktheid van het wapen voor de activiteit die u op dat moment aan het beoefenen was en de verantwoordelijke wijze waarop die activiteit werd beoefend.

Verdere verboden en toegelaten handelingen

Enkel meerderjarigen mogen messen bezitten of aankopen.

Vrij verkrijgbare wapens mogen in België niet over internet verkocht worden. U kunt uw mes dus wel in Nederland aan kopen, wanneer de online winkel daar gevestigd is.

Verboden wapens

Uiteraard is het verboden een verboden wapen te dragen. Maar in tegenstelling tot de oude regelgeving is nu ook het loutere bezit van een verboden wapen verboden en strafbaar geworden.

De wapenwet van 8 juni 2006 geeft aan welke messen onder de verboden wapens vallen:

- spring- en valmessen met slot, stiletto’s (mes waarvan het lemmet door een mechanisme of door de zwaartekracht uit het heft wordt gebracht en automatisch wordt geblokkeerd)
- vlindermessen
- messen die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp (bijvoorbeeld een mes verborgen in een riem);
- werpmessen (mes waarvan het bijzonder evenwicht toelaat met precisie te werpen)
- ballistische messen (mes waarbij het lemmet dmv van een veer wordt afgeschoten)